Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy zielonykredensik.pl prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych, kosmetyków oraz innych towarów znajdujących się w ofercie za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Sklep prowadzony jest przez BSC AKADEMIA JĘZYKOWA EWA MIELICKA, ul. Ozimska 36/1, 45-056 Opole, NIP 7541091638.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z klientem.
4. Z usług Sklepu mogą korzystać podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.
5. Dane osobowe rejestrowane w sklepie Internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Dz. Urz. UE.L. Nr 119).
6. Ceny towarów prezentowanych w sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
8. Sklep wystawia paragony i faktury VAT.
9. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen, towarów, które znajdują się w Ofercie do wprowadzenia nowych towarów oraz do usuwania towarów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przed dokonaniem zakupu.
11. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu, znajdujące się przy kupowanym towarze w chwili złożenia zamówienia.
12. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu.
13. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią własność BSC AKADEMIA JĘZYKOWA EWA MIELICKA i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231) podlegają ochronie prawnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych.
14. Sklep zielonykredensik.pl nie łączy promocji i rabatów.
15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Zmiana wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia jej publikacji na stronie zielonykredensik.pl. Zmiana dokonana w Regulaminie wiąże kupujących i użytkowników strony zielonykredensik.pl pod warunkiem, że mogli się z nią zapoznać. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
16. Właściciel Sklepu może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu , w szczególności gdy:
– klient podał dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
– dopuści się zachowań niegodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu.

II ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.
2. Przed złożeniem zamówienia klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminy i zaakceptować jego postanowienia.
3. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem sieci Internetowej.
4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.
5. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez kupującego wpłaty za zakupiony towar, chyba że wybrana forma wysyłki stanowi inaczej.
6. Sklep w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.

III PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

1. Klient ma do wyboru następujące płatności:

  • przelewem na podany numer konta 92 1240 5178 1111 0010 5439 6222 (BANK PEKAO),
  • osobiście,
  • za pobraniem.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 48h od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte.
3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawcy.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Sklep zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE przyjmuje zamówienia składane przez klientów zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak dostawa zamówienia jest dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu.
8. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.
9. Czas realizacji wynosi do 7 dni kalendarzowych.

IV REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację za potwierdzeniem odbioru na adres 45-064 Opole ul. Kołłątaja 5/2A,
2. Reklamacja powinna zawierać dane klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy) oraz zarzuty i ewentualne żądania związane ze złożoną reklamacją.
3. W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z umową, klient powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności na adres 45-064 Opole ul. Kołłątaja 5/2A.
4. Przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania ( np. wymiana, czy zwrot gotówki) dane klienta wraz z numerem konta do przelewu.
5. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona i będzie wiązać się z wysłaniem towaru do klienta, koszty realizacji wysyłki ponosi Sklep.
6. Sklep w ciągu 14 dni od daty wpływu ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta, a gdyby to nie było możliwe, to poinformuje klienta o terminie w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Klient może złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru i wysłać towar na adres 45-064 Opole ul. Kołłątaja 5/2A.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. Klient ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Klient nie może normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości rzeczy.
3. Koszt odesłania towaru ponosi klient.
4. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi między innymi od umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VI DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych Osobowych Kupujących oraz Użytkowników strony internetowej: www.zielonykredensik.pl jest Ewa Mielicka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Business Support Centre Akademia Językowa Ewa Mielicka” z siedzibą w Opolu, adres do korespondencji: ul. Ozimska 36/1, 45-056 Opole, NIP: 7541091638, REGON: 160285671, adres e-mail: ewamielicka@akademia-jezykowa.com.pl, tel. 508 256 133.
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie o nazwie Polityka Prywatności dostępnym na stronie www.zielonykredensik.pl.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem zakupu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.287.).

X